Przygodowo

Regulamin

 Regulamin

Punkt Opieki Dziennej Przygodowo Weronika Mielcarek Emilia Harapkiewicz

ul. Hynka 6, 80-465 Gdańsk

Punkt Opieki dziennej Przygodowo zwany dalej Placówką, mieści się przy ul. Hynka 6 w Gdańsku i jest prowadzony w formie punktu opieki dla dzieci do lat 3, utworzonego zgodnie z “Ustawą żłobkową” z 4 lutego 2011 roku.

1§ Postanowienia ogólne

 1. Placówka sprawuje funkcję opiekuńczo- wychowawczą nad dziećmi w wieku od 0,5 roku do 3 roku życia.
 1. Placówka zapewnia profesjonalną opiekę, zabawy stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka, dostosowane do wieku i możliwości zajęcia edukacyjne, plastyczne, ruchowe, taneczne, twórcze i tematyczne oraz szerokie zaplecze literatury dziecięcej.
 1. Placówka funkcjonuje cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem: dni ustawowo wolnych od pracy, oraz dni zawartych w harmonogramie placówki (załącznik do Umowy).
 1. Placówka jest otwarta od Poniedziałku do Piątku w godzinach 6:30 – 17:30. Nieodebranie dziecka w godzinach pracy Placówki skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wys. 50zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Placówce.
 1. Wszelkie sprawy organizacyjne, podpisywanie umów, składanie wypowiedzeń oraz spotkania z rodzicami odbywać się będą tylko i wyłącznie pod jednym adresem- przy ul. Hynka 6 w gdańsku.
 1. Czesne w formie abonamentu płatne jest do 5 dnia każdego miesiąca na konto firmowe podane na umowie. W sytuacji, kiedy niemożliwe jest uiszczenie opłaty miesięcznej w wyznaczonym terminie Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do powiadomienia Dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji i wspólnym ustaleniu rozwiązania. Kontakt drogą mailową, pod adresem:kontakt@przygodowo.online. 
 1. Opłata za pierwszy miesiąc w naszej placówce musi zostać uregulowana przed pierwszym dniem adaptacji. Rodzic zobowiązany jest przynieść/pokazać potwierdzenie przelewu do placówki pierwszego dnia adaptacji.
 2. Czesne jest stałe we wszystkie miesiące w roku, łącznie z dniami wolnymi, takimi jak: przerwa wakacyjna, długie weekendy.
 1. Opłaty za wyżywienie naliczane są po całym miesiącu (z dołu) uwzględniając faktyczną ilość posiłków zamówionych w danym miesiącu. Opłatę za wyżywienie należy wpłacić w ciągu 5 dni od informacji kierownika Placówki o wysokości opłaty.
 1. 10.Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania oraz odbierania dzieci w wyznaczonych godzinach. W przypadku, kiedy dziecko będzie odbierane przez inne pełnoletnie osoby, należy złożyć stosowne oświadczenie z danymi osoby upoważnionej. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko. W przypadku stwierdzenia, że rodzic lub wskazany opiekun, co do którego zachodzi obawa, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem, stany emocjonalne, odurzenie i inne, dziecko pozostaje w Placówce do momentu przybycia zawiadomionej przez Placówkę innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.
 1. 11.Przy zapisach dziecka do Placówki Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do uiszczenia zryczałtowanej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 500 zł na konto firmy. Opłata ta jest bezzwrotna i zapewnia rezerwacje miejsca, ubezpieczenie NNW dziecka oraz doposażenie Placówki względem potrzeb.
 1. 12.W przypadku planowanej nieobecności dziecka, rodzice zobowiązani są do informowania opiekunek poprzez aplikację LiveKid o nieobecności. Każdy rodzic ma obowiązek zaznaczenia w dzienniku nieobecności dziecka, dzięki czemu zostanie odwołany catering na podany dzień.
 1. 13.Podpisanie umowy z Placówką jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz cennika.
 1. 14. W przypadku zdarzeń o charakterze siły wyższej, na przykład: różnego rodzaju klęski żywiołowe, kwarantanny, epidemie, zawieszenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych przez odpowiednie organy państwowe lub w przypadku innych nieobecności kwota opłaty miesięcznej „czesnego” nie podlega obniżce. Opłata ta jest gwarancją zachowania miejsca.

2§ Obowiązki Punktu Opieki Dziennej

 1. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, która jest przepełniona cierpliwością i pozytywnie nastawiona do swojej pracy z dziećmi.
 1. W ramach opłaconego abonamentu Placówka zobowiązuje się do zapewnienia poduszek, kocyków, śliniaczków, środków higienicznych, materiałów do zajęć plastycznych itp.
 1. Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie, higienę oraz prawidłowy rozwój dzieci. W celu ochrony pozostałych podopiecznych personel może odmówić przyjęcia dziecka, które ma wyraźne objawy choroby.
 1. Rodzice/Opiekunowie zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia stanu zdrowia dziecka podczas jego pobytu w Placówce i mają obowiązek odebrać chore dziecko, w miarę możliwości, z placówki w ciągu 60 minut. W innym przypadku personel wzywa współpracującego z Placówką lekarza. Koszt wizyty ponoszą Rodzice/Opiekunowie.

OBJAWY PRZY KTÓRYCH ZAWSZE I BEZ WZGLĘDU BĘDZIEMY DZWONIĆ:

• gorączka powyżej 38 stopni

• mokry, odrywający się kaszel i towarzysząca mu wydzielina z nosa (gęsta, zabarwiona na żółto lub zielono)

• ból gardła i powiększone węzły chłonne• ropa w oczach, zaczerwienione spojówki, czerwone oczy

• biegunka – powyżej 3 stolców, luźnych (wodnistych)

• ostry ból brzucha/wymioty

• wysypka na ciele, krosty, bąble, swędzące plamy

• marudne dziecko, z brakiem apetytu, płaczące – gdy od razu, na pierwszy rzut oka widać, że jest chore.

 1. Personel Placówki nie jest upoważniony do podawania dzieciom lekarstw z wyjątkiem sytuacji, kiedy

zostanie przez Rodziców/Opiekunów złożone stosowne oświadczenie (w przypadku stałego brania leków).

 1. Placówka nie zapewnia własnego wyżywienia. Posiłki dowożone są przez sprawdzoną firmę cateringową, która zajmuje się żywieniem dzieci w placówkach żłobkowych oraz przedszkolnych (Firma Gastro house). Jadłospis co tydzień podawany jest w aplikacji LiveKid.
 1. Placówka zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają dzieci.
 1. Placówka zapewnia miejsce dla każdego dziecka na rzeczy osobiste (pieluchy, smoczki, pościel, ubranka na zmianę).

3§ Obowiązki Rodzica/Opiekuna

 1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Placówce jest: wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

złożenie karty informacyjnej dziecka, upoważnienia do działania w nagłych wypadkach, uiszczenie opłaty wpisowej, podpisanie umowy oraz regularne opłacanie abonamentu.

 1. Rezerwacja miejsca w Placówce jest możliwa po wcześniejszym poinformowaniu Pani Dyrektor przez e-mail: kontakt@przygodowo.online, oraz poprzez wpłacenie zryczałtowanej opłaty rekrutacyjnej.W innym przypadku rezerwacja miejsca przepada, a wolne miejsce proponowane jest następnym, zainteresowanym Rodzicom/ Opiekunom.
 1. Od wpłacenia zryczałtowanej opłaty rekrutacyjnej należy w ciągu 7 dni zgłosić się na podpisanie umowy lub przesłać ją poprzez e-mail, a oryginał dostarczyć pierwszego dnia adaptacji. W tytule przelewu konieczne jest podanie Imienia i Nazwiska dziecka oraz rodzaj opłaty, np. Jan Kowalski –catering, Jan Kowalski- czesne, Jan Kowalski- wpisowe.
 1. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do zapewnienia dziecku wyprawki, która obejmuje:
 • pieluchy jednorazowe (najlepiej cała paczka, podpisana)
 • Dwie paczki mokrych chusteczek.
 • krem na odparzenia – jeśli dziecko używa
 • ubranie na zmianę: body, bluzeczka, bielizna, spodenki, cieplejsza bluza, rajstopy, skarpetki (cały komplet, w zależności od pory roku)
 • kapcie na zmianę, najlepiej zapinane na rzepy (z uwagi na bezpieczeństwo prosimy, by nie były to klapki) lub skarpetki antypoślizgowe- JEŚLI DZIECKO JE NOSI.
 • szczotka do zębów, pasta
 • ulubiona przytulanka / kocyk – jeśli dziecko posiada
 • zestaw do picia (butelki na mleko, bidon niekapek) – codziennie dajemy do umycia
 • smoczek – jeśli używa
 • jeśli pije mleko modyfikowane – jedno opakowanie mleka
 • Krem przeciwsłoneczny/krem na mróz (w zależności od pory roku).
 • Odpowiednie nakrycie głowy (w zależności od pory roku).
 1. Rodzic/Opiekun może przebywać z dzieckiem w Placówce w ramach tzw. adaptacji nie dłużej, niż 15 minut zaraz po przyprowadzeniu dziecka do placówki. Po tym czasie dziecko powinno być zostawiane pod opieką Placówki. Regulacja ta jest podyktowana dobrem dziecka, ułatwia mu bowiem wyrobienie sobie odpowiedniej rutyny. Tym samym jest to pokierowane komfortem i bezpieczeństwem naszych pozostałych podopiecznych.
 1. Rodzic/Opiekun ma obowiązek powiadomić personel Placówki o nieobecności dziecka w danym dniu najpóźniej do godziny 7:30 tego samego dnia. Do tej godziny można też odmawiać catering (obiad i podwieczorek, śniadania niestety już nie), w innym przypadku zostanie naliczona opłata za wyżywienie.
 1. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek przyprowadzić dziecko do Placówki najpóźniej do godziny 09:00, ze względu na dobra organizację pracy Placówki (zajęć itp.)(Dzieci korzystające z cateringu powinny być w placówce do godziny 8:00)
 1. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany przyprowadzać zdrowe dziecko oraz ma obowiązek informowania Personel Placówki o stanie zdrowia w momencie przyprowadzenia go do Placówki.
 1. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte, żeby nie stwarzać zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby. 
 1. Rodzic/opiekun zobowiązany jest dostarczyć do placówki zaświadczenie od lekarza, o możliwości uczęszczania do placówki po przebytej chorobie lub przy podejrzanych objawach
 1. 10.O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Placówki, Rodzice/Opiekunowie powinni poinformować Panią Dyrektor drogą mailową, oraz dostarczyć pisemne wypowiedzenie do placówki. Wypowiedzenie powinno zostać złożone z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania opłaty za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.
 1. 11.W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub nr telefonu Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Panią Dyrektor pod nr 507 318 813.

4§ Postanowienia końcowe

 1. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Żłobkiem a Rodzicem/Opiekunem.
 2. Rodzice/Opiekunowie będą informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie oraz cenniku poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz mailowo lub poprzez aplikację LiveKid. Rodzic/Opiekun ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian.
 1. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.